• تهران - خیابان شریعتی - خیابان کشواد - پلاک 10

گریتینگ و گالوانیزه گرم

چشمه (مشبندی گریتینگ)

فاصله ی بین تسمه های باربر و رابط از یکدیگر را گویند که در تحمل پذیری گریتینگ تاثیر دارد و معموملا با دوعدد مشخص می شود: x*y . که عدد اول x میزان فاصله ی بین تسمه های باربر و عدد دوم y فاصله ی بین رابط ها از یکدیگر می باشد. کلیه اندازه ها طبق استاندارد ISO به میلیمتر می باشد. هرچقدر فاصله ی بین تسمه های باربر کاهش یابد، در مقابل، وزن بیشتری را قابل تحمل بوده.

به طور کلی، کارشناسان و مهندسین مشاور با تغییر آیتم های مختلف ذکر شده مانند ضخامت و ارتفاع تسمه های باربر، طول رابط و چشمه گریتینگ، بهینه ترین حالت را برای آن در نظر می گیرند.