• تهران - خیابان شریعتی - خیابان کشواد - پلاک 10

گریتینگ و گالوانیزه گرم

رابط (تسمه، میلگرد یا چهارپهلو)

برای ایجاد شبکه های گریتینگ و تثبیت تسمه های باربر از رابط استفاده می شود که در جهت عمود بر تسمه های باربر نصب می گردد. رابط بار خاصی را تحمل نکرده و تنها شکل ظاهری گریتینگ را حفظ نموده و باعث شکل گیری چشمه ی گریتینگ می شود.