• تهران - خیابان شریعتی - خیابان کشواد - پلاک 10

گریتینگ و گالوانیزه گرم

تسمه باربر

تسمه ای که بار وارده را تحمل می کند و بر روی ساپورتهای دو طرف قرار می گیرد. تمام بار وارده به گریتینگ بر روی تسمه های بابر می باشد. لذا انتخاب ضخامت، ارتفاع و طول تسمه ی باربر، بیشترین تاثیر را در مقاومت و استحکام گریتینگ می گذارد. بدین شکل که با افزایش ضخامت و ارتفاع تسمه ی باربر میزان تحمل بار وارده افزایش یافته و در مقابل با بلند شدن دهانه ی بارگذاری و به طبع آن طول تسمه ی باربر، مقدار مقاومت کاهش می یابد.